Kom med din idé

Har du en god idé til klimaborgersamlingen, så er den meget velkommen.

Hvis du har en god idé til noget, som klimaborgersamlingen kan tage med i deres arbejde, så er du meget velkommen til at sende en mail til bæredygtighedskonsulent Pia Staalgaard på psta@gentofte.dk, så sørger vi for, at din idé bliver bragt videre til klimaborgersamlingens medlemmer.

 

Der er modtaget følgende ideer til borgersamlingen:

 • "Tak for hyggelig samtale vedr. energibesparelse på ca. 30% hvis man tog kalken ud af drikkevandet på vandværket eller i vandtårnene, inden man sender vandet ud til borgerne. Vaskemaskiner, opvaskemaskiner, kaffemaskiner, el vandkogere. Bonus argument kunne være: Kemikalie forbrug til rengøring minimeres (Wc, bademiljø, klinker, spejle, glas brusevægge, vindues pudsning, vaskehal til biler. Vanding af planter, grønsager mm giver bedre vækst uden kalk. Jeg ville rigtig gerne have været med, og mener alvorligt at hvis det kan lade sig gøre, så kan Danmark potentielt kunne spare 30% energi og nå vores klimamål uden at vi danskere skal lave om på livsførelse eller anskaffe ny teknologi. Livet bliver faktisk kun nemmere for dig og mig."

 • "Gentofte Kommune bør lobbye energisk for, at vi kan få kernekraft i Danmark. Det er det eneste, der kan gøre en reel forskel i kommunens (og Danmarks) CO2 udledning. Resten er ubehjælpsomme lappeløsninger, der gør mere skade end gavn. Fex. Danmarks massive afbrænding af træflis skovet rundt omkring i verden, som faktisk gør ondt værre."

 • "Vi skal begrænse biltrafikken i kommunen og gøre forholdene endnu bedre for ”bløde” trafikanter i form af gående og cyklister og måske endnu bedre offentlige transport.

  Det bør prioriteres højt at etablere cykelstier på de strækninger af vores butiksstrøg, som ikke har det eventuelt  kombineret med ensretning af færdslen. Måske overvejelse om gågader på visse strækninger. Forslaget om cykelstier gælder:Jægersborg Allè fra Rådhusvej til Annettevej.Gentoftegade fra Adolfsvej  til Søgårdsvej.Ordrup Jagtvej Vangede Bygade.

  Dette I lighed med de gode forhold for cyklister på Strandvejen og Ordrupvej.

  Gentofte kommune er geografisk set en lille kommune med små afstande. Mange borgere har råd til egen bil måske to. Bilkørsel fylder nogle steder for meget og ofte ikke er udtryk for et kørselsbehov, men mere udtryk for bekvemmelighed og magelighed -til skade for folkesundheden, klimaet (en el-bil er ikke klimaneutral) , trængslen, ulykkesantal og til fremme af ulovlige samt ofte trafikfarlige parkeringer, jf. den aktuelle debat om dette emne i Villabyerne.

  Det er politisk en lidt vanskelig sag, men hvis vi skal tage de problemer alvorligt, som vi har, mener jeg, at der her er noget at tage fat på.

  Trafikken stiger hvert år, hvilket kræver mere infrastruktur, som både er dyrt og grimt. Vort land asfalteres lidt mere hvert år med nye veje hvortil komme byudvikling.

  Hvordan harmonerer det med at vi på landsplan skal have mere urørt natur ( 5% i dag!!) og dæmme op for det katastrofale fald i biodiversitet?"

 • "Jeg kan anbefale den netop udkomne bog ”Tænk os om” – Alternativer til Lynetteholm, ed. Ane Cortzen. Strandbergs Forlag.

   

  Der er f.eks. ét bidrag, der passer godt her hos os:

   

  1. Copenhagen Islands fra Landskabsarkitekterne Schønherr, handler om at beholde det grundvand og drænvand, der nu sendes i havet, i lokalområderne højere oppe i landskabet og danne vådområder med f.eks Rød-El dér. Her i kommunen er noget tilsvarende allerede gjort i Holmegårdsparken. I kommunen er der adskillige tidligere vådområder og vandløb, der er drænet væk, bl.a. i de statslige skove og i Forstbotanisk Have. De kunne genoprettes. Med det svingende klima vi er udsat for i øjeblikket, med lange tørkeperioder og lange perioder med voldsom regn, ville det gavne vegetationen og CO2-kapring og ved at holde drænvandet tilbage ville den havstigning, der i forvejen vil kræve højvandssikring langs Øresundskysten, formindskes.
  2. Fjernelse af Nordhavnsstubben er ikke foreslået i den omtalte bog; men efter opførelse og udbygning af Nordhavnsstubben, er vores Øresundskyst blevet en lukket bugt og vore badestrande udsat for aflejring af giftigt slam fra bl.a. gravearbejdet til Lynettholm. Ved nordgående strøm suges disse slamhvirvler ind af den kraftige strøm rundt om Nordhavnsstubben og aflejres, af og til med giftige tungmetaller, langs vores kyst. Den effekt kunne undgås, hvis Gentofte krævede Nordhavnsstubben, der basalt er én stor bunke jord, fjernet."

 • "  På opfordring i e-boks fra Gentofte Kommune/Borgmesteren

   

  En af mine kolleger bor i Brøndby Kommune, der via et vandværk i nærheden, for en del år siden installerede et Kalkrensningsanlæg.

  Således er vandet til borgerne ”Blødt” vand, stort set uden kalk, hvor vi i Gentofte har ”Hårdt” vand, med masser af kalk.

  Rensningsanlægget løb vist op i 20 mio. kr. – men gevinsten for borgerne, og frem for alt klimaet, er en mega gevinst.

  De har nu boet i Brøndby Kommune i mere end 3 år, og ikke én eneste gang har de skulle gøre følgende:

   

  - Afmontere filtre på vandhaner og i brusekabiner for at afkalke disse – med kalkfjerner, som rigtig mange mennesker bruger kemikalier til. Her i Gentofte er jeg nødsaget til dette hver 3-4 måned. (Med eddike, børste og håndkraft)

   

  - Når du vasker tøj i en vaskemaskine her i Gentofte, bruger du mindst dobbelt så meget vaskemiddel grundet ”hårdt” vand som hvis vi havde ”blødt” vand. Tænk på hvor meget vi ville spare miljøet for, hvis alle anvendte halvt så meget vaskemiddel, som i dag

   

  Der er sikkert mange flere fordele (og eksempler), men alene ovenstående, vil være en kæmpe gevinst både for miljøet og for borgerne. Og monstro at Kommunen ikke i mange funktioner/afdelinger/services, ville have gavn af ”blødt” vand”? Held og lykke med projektet, som jeg glæder mig til at høre mere om."

 • "Først og fremmest er det et rigtig spændende initiativ, der nu er i gang med denne borgersamling, både for klimaet, men også for udvikling af nye demokratiformer, der kan medvirke til større involvering af almindelige mennesker i de politiske beslutninger. Heldigvis lever vi i en kommune med en kommunalbestyrelse, der ikke er bange for at involvere borgerne – se bare på de mange opgaveudvalg.

   

  Men til klimaet.

  Gentofte kommune bør se alle sine aktiviteter igennem ud fra et klimahensyn. Lad mig komme med et eksempel: Kommunen er i gang med at renovere fortove; de gamle fliser bliver taget op, alle brosten taget op, nye fliser lagt, brostenene lagt tilbage og et stykke asfalt lagt ind mod ejendommene. Det ”koster kassen!”

  Måske kunne kommunen nøjes med at udbedre de værste skader på fortovene, så os gamle ikke går og falder. Så kunne en del af pengene bruges på noget mere klimavenligt: Udbedring af cykelstierne, så flere kommer op på cyklen. Vi har i dag flere cykelstier, som er de rene ”pukkelpister”. Det skyldes bl.a. at kommunen ikke sikrer sig, at lapperne på cykelstierne efter indlæggelse af fjernvarme (en god klimating) ikke er pukler.

  Hvis man som jeg kører på elcykel, kører man ret hurtigt, men det er nærmest livsfarligt på nogle cykelstier. Det er i hvert fald ikke noget, der får flere til at anskaffe sig en elcykel. Og det så  vi jo gerne ud fra et klimahensyn.

   

  Jeg tror, at hvis den grønne omstilling skal fremmes – og det skal den – så skal det tættere på borgernes dagligliv. Det kan man gøre ved at styrke lokale borgerfællesskaber. Vi har dem allerede rundt om i kommunen, men i al for ringe udstrækning. Her tænker jeg især på vejlaug og vejfællesskaber.

  Måske kunne man fra kommunens side hjælpe med at initiere flere fællesskaber og give dem inspiration til, hvordan man kunne gøre dem mere grønne: deleordninger, fælles redskaber og værktøjer, hjælp til reparationer, bytteordninger, mv., men også dele erfaringer fra de steder, hvor vejfællesskabet fungerer, fx med nabohjælp, vejfester, mv.

  Jeg ser for mig et korps af inspiratorer, nogle aflønnet og mange frivillige, som tilbyder assistance til at komme i gang. På min lille vej i Hellerup havde vi for 40 år siden, da vi alle var unge og havde børn, et stigelaug, som indkøbte en høj stige i fællesskab, og som ellers sørgede for sociale aktiviteter. Der er stort set intet fællesskab på vejen i dag, men jeg tror kun, der skal en gnist til at få det i gang igen.

  Tilbuddet kunne markedsføres på de sociale medier, fx på Facebook-gruppen ”Det sker i Hellerup”.

  Midlerne? Måske fra renovering af fortove?

  Jeg tror, at borgerne gerne vil have grønne nabofællesskaber, når de kan opleve fordelene ved dem.

   

  I ønskes al mulig held og lykke med jeres arbejde."
 •  "Jeg har netop deltaget i åbent borgermøde i klimaborgersamlingen, og da der nu igen arbejdes med at forbedre klimaet i kommunen, vil jeg endnu en gang opfordre til at afskaffe anvendelse af brændeovne i kommunen, eller til at minimere anvendelsen til evt. kun i perioder med stærk frost."
 • " Jeg har efterfølgende tænkt på, at vi i biodiversitetsgruppen under de vigtigste punkter ikke fik skrevet, hvor vigtigt det er at undlade pesticider og kunstgødning."